همکاری با سورنکو , تولید کننده تجهیزات آشپزخانه صنعتی